Full Version มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ผู้บริโภคควรรู้

FaifaDD ไฟฟ้าดีดีดอทคอม > Article

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ผู้บริโภคควรรู้ Date : 2017-05-25 09:59:26

          ผู้บริโภคโดยทั่วไปมักจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์โดยพิจารณา จากรูปลักษณ์ภายนอก  และคุณสมบัติตามที่ผู้จำหน่ายโฆษณาเป็นลำดับแรก  แต่ไม่ สามารถพิจารณาถึงประสิทธิภาพ  ความคงทน  และความปลอดภัยในการนำไปใช้งาน ดังนั้น  วิธีพิจารณาที่ง่ายที่สุดในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์  ผู้บริโภคควรพิจารณาว่า ผลิตภัณฑ์นั้นๆ  มีคุณภาพตามมาตรฐานหรือไม่  โดยพิจารณาจากเครื่องหมายมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ที่แสดงไว้บนผลิตภัณฑ์

ประเภทของเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประกอบด้วย

เครื่องหมายมาตรฐานทั่วไป 

เป็นเครื่องหมายที่ผู้ผลิตยื่นขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์จาก สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) 

เครื่องหมายมาตรฐานบังคับ

เป็นเครื่องหมายที่กำหนดให้ผู้ผลิต  ผู้นำเข้า  ต้องยื่นขออนุญาต แสดงเครื่องหมายมาตรฐานที่  สมอ.  สำหรับผลิตภัณฑ์ที่อาจเกิด อันตรายระหว่างการใช้งาน  เพื่อเป็นการประกันความปลอดภัยให้แก่ ผู้บริโภคเป็นสำคัญ  โดยต้องขออนุญาตก่อนการผลิต  และจำหน่าย ผลิตภัณฑ์  หากไม่ได้รับอนุญาตจะไม่สามารถวางจำหน่ายได้  และ หากฝ่าฝืนจะมีโทษตามกฎหมาย 

นอกจากนี้ยังมีเครื่องหมายแสดงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของหน่วยงาน ต่างๆ  เช่น

ฉลากแสดงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน  : เป็นฉลากที่แสดงความสามารถในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า

ฉลากเขียว : เป็นฉลากที่แสดงว่าผลิตภัณฑ์นั้นไม่ก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ที่มา : หนังสือคู่มือเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างชาญฉลาด


ความคิดเห็น